Tư liệu bài viết


  • Hãy nhớ lấy lời tôi

    10/10/2022

    Anh Trỗi sinh ngày 01/02/1940 tại làng Thanh Quyết (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), trong một gia đình có truyền thống cách mạng

    Xem thêm