Documentary articles


  • Trần Văn Ơn tinh thần bất diệt

    17/01/2024

    Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hội Học sinh kháng chiến, Đoàn sinh viên kháng chiến được thành lập tại Sài Gòn, Huế, Hà Nội, sau đó phát triển ra nhiều trường ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; số lượng học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đoàn và Đảng khá đông

    View more