Tư liệu bài viết


  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm đối với giai cấp nông dân Việt Nam

    08/02/2023

    “Nông dân lao động là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất chắc chắn của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ắt phải dựa vào quần chúng nông dân.” - Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị nông vận và dân vận toàn quốc ngày 5/2/1953.

    Xem thêm