Tư liệu bài viết


  • Hàng rào điện tử McNamara

    11/10/2023

    Trong cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, bên cạnh việc thử nghiệm và sử dụng phương tiện vũ khí hiện đại dựa vào ưu thế của máy bay, tăng - thiết giáp, Hoa Kỳ đã triển khai loại hình công nghệ cao với tham vọng nắm thế chủ động trên chiến trường mà điển hình là Hàng rào điện tử McNamara.

    Xem thêm