Tư liệu bài viết


  • Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam giai đoạn 1968 - 1973

    07/10/2022

    Tuy nhiên, sự xuất hiện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước Nhật không đạt được sự đồng thuận của nhân dân Nhật Bản. Người dân Nhật Bản liên tiếp tổ chức các cuộc đấu tranh nhằm phản đối chính phủ của họ lún sâu vào cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam.

    Xem thêm