Documentary articles


  • Những bước tiến trong quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ

    25/05/2023

    Hiện nay, Việt Nam vẫn còn bị ô nhiễm nặng nề bởi bom mìn, vật nổ còn sót lại do Hoa Kỳ sử dụng trong Chiến tranh ở Việt Nam. Những hoạt động của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong việc gìn giữ hoà bình, rà phá bom mìn, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm hoạ, thực thi pháp luật và cải cách hệ thống tư pháp hình sự ngày càng tăng.

    View more