Bạn có biết, bắt đầu từ năm 2005, ngày 23/11 được lấy làm "Ngày Di sản văn hóa Việt Nam"? Mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân; di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

CHÚC MỪNG NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM 23/11, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN HÒA BÌNH VÀ DI SẢN ÁO DÀI, BÊN CẠNH CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH, BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH SẼ GIẢM 50% GIÁ VÉ THAM QUAN CHO QUÝ KHÁCH MẶC ÁO DÀI KHI ĐẾN THAM QUAN BẢO TÀNG TRONG NGÀY 23/11/2020

(Lưu ý: Chính sách trên không áp dụng cho các đối tượng hưởng chính sách miễn giảm khác.).

Hãy đến và chia sẻ hình ảnh của các bạn với chúng tôi nhé!