BẢNG GIÁ THAM QUAN BẢO TÀNG (Áp dụng từ 01/01/2018)

 A. GIÁ VÉ: 40.000 ĐỒNG/NGƯỜI/LƯỢT
 B. CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM:
       I. Miễn phí tham quan đối với các trường hợp sau:
            1. Trẻ em dưới 6 tuổi;
            2. Người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tại Khoản 1 – Điều 11 – Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;
            3. Hộ nghèo: quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
       II. Giảm 50%phí tham quan đối với các trường hợp sau:
            1. Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi.
            2. Sinh viên, học sinh đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam;
            3. Người cao tuổi: là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, quy định tại Điều 2 - Luật Người cao tuổi;
           4. Người khuyết tật nặng: quy định tại Khoản 2 – Điều 11 – Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;
           5. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo Điều 2 – QĐ170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ gồm:
          *Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ;
          *Người có công với cách mạng:
              a) Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ "tiền khởi nghĩa";
              b) Thân nhân liệt sĩ;
              c) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
              d) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh;
              đ) Các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công.
         *Người thuộc diện chính sách xã hội:
              a) Người tàn tật, người già cô đơn;
              b) Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội;
              c) Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.
 Ghi chú: đối với các trường hợp miễn, giảm phải xuất trình giấy tờ chứng minh thuộc các đối tượng được miễn, giảm theo quy định.
  • Liên hệ hướng dẫn tham quan:
 +       Điện thoại: 082 2030682 - Ms.Sương
 +       Email: bt.ctct.svhtt@tphcm.gov.vn
 
(01/07/2018)